dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli gazowych

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny ZOZ ogłasza przetarg

 • Zamawiający: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny ZOZ
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 30-901 Kraków, Wrocławska
 • Telefon/fax: tel. 12 630 80 59, , fax. 126308059
 • Data zamieszczenia: 2019-06-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny ZOZ
  Wrocławska 1-3
  30-901 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 630 80 59, , fax. 126308059
  REGON: 35150686800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://5wszk.com.pl/zamowienia-publiczne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli gazowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  5.1 Przedmiotem zamówienia jest: dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli gazowych w ilościach i na zasadach określonych w SIWZ i w Załącznika nr 1 do SIWZ. 5.2 Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, charakteryzujące określone produkty lub usługi, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia/wyroby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego na poziomie nie niższym niż wskazany w opisie przedmiotu zamówienia. W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 5.3 Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały/wyroby, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że wyrób/materiał jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim przypadku Wykonawca opisze opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych w załączniku nr 1 (w kolumnie nazwa handlowa/numer katalogowy), który powinien być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie oferty mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów technicznych oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne. 5.4 Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej. 5.5 Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień powtarzających. 5.6 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5.7 Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą – Zamawiający nie dopuszcza do rozliczeń w walutach obcych. 5.8 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 5.9 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 5.10 Zamawiający żąda wskazania, odpowiednio do treści postanowień SIWZ, przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom Załącznik nr 1 do SIWZ –opis przedmiotu zamówienia – formularz cenowy INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA 1. Wykonawca winien określić, dla poszczególnych pozycji ofertowych, ceny jednostkowe netto oraz stawkę procentową VAT, a następnie obliczyć dla poszczególnych pozycji ofertowych wartość netto przez przemnożenie ceny jednostkowej netto przez ilość/j.m oraz dla poszczególnych pozycji ofertowych wartość brutto przez przemnożenie wartości netto danej pozycji przez stawkę procentową VAT (uzyskany iloczyn dodać do wartości netto danej pozycji). Suma wartości (odpowiednio: netto /brutto) poszczególnych pozycji ofertowych z kolumn (odpowiednio: wartość netto / wartość brutto) stanowić będzie wartość (netto, brutto) dla pozycji RAZEM. Wszystkie wartości, Wykonawca zobowiązany jest kalkulować i wpisywać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 2. Wykonawca powinien wycenić wszystkie pozycje – pod rygorem odrzucenia oferty. 3. Wykonawca ma obowiązek wypełnić w tabeli – kolumnę: „Nazwa handlowa / nr katalogowy”, dla każdej pozycji, w którym składa ofertę poprzez podanie odpowiednio nazwy handlowej oraz numeru katalogowego; w przypadku, gdy przedmiot zamówienia oznaczony jest jedynie jedną z wymaganych informacji wykonawca podaję tę informację. I. GAZY MEDYCZNE L.p. Przedmiot zamówienia Kod CPV Jednostka miary Ilość jednostek miar Cena jednostkowa netto Wartość netto Stawka VAT Wartość brutto Nazwa handlowa/numer katalogowy 1. Tlen ciekły ( zawartość tlenu nie mniej niż 99,5% v/v) odpowiadający wymogom jakościowym Farmakopei Europejskiej , przeznaczony wyłącznie do celów medycznych 24111500-0 tona 580 2. Tlen sprężony ( zawartość tlenu nie mniej niż 99,5% v/v) odpowiadający wymogom jakościowym Farmakopei Europejskiej , przeznaczony wyłącznie do celów medycznych– gaz w butlach 40 l, 50l 150bar lub 200 bar 24111500-0 m³ 7680 3. Tlen medyczny sprężony – gaz w butlach aluminiowych 10 l, 8l, 5l, 2l z zaworem zintegrowanym* 24111500-0 m³ 3400 4. Podtlenek azotu medyczny(butle 7 kg , 170 bar, objętość gazu 2,8- 3,23m³) 24111500-0 kilogram 1 050 5. Dwutlenek węgla medyczny do zabiegów laparoskopowych (butle 7,5 kg) 241111500-0 kilogram 450 6. Azot – gaz w butlach 40-50 litrowych 24111700-2 sztuk 15 7. Argon do diatermii chirurgicznej (butle 5 l ) 24111100-6 sztuk 10 8. Mieszanina gazowa (sprężona )CO/He do badania dyfuzji SB (butle 10 l) 24111500-0 sztuk 12 RAZEM: II DZIERŻAWA BUTLI – CZYNSZ L.p. Przedmiot dzierżawy Kod CPV Jednostka miary Ilość jednostek miar Butlodoba/szt (wartość netto) Wartość przedmiotu netto / dobę Ilość dób Wartość netto Stawka VAT Wartość brutto 1. 40i 50 litrowe 02 PA02-0 sztuka 66 1095 2. 10 l podtlenek azotu PA02-0 sztuka 20 1095 3. 10 litrowe C02 PA02-0 sztuka 6 1095 4. 40-50 l litrowe butle na azot PA02-0 sztuka 3 1095 5 10 l, 8l, 5l, 2l z zaworem zintegrowanym* PA02-0 sztuka 70 1095 7 5 litrowe -Argon PA02-0 sztuka 5 1095 8 Kosz do przechowywania butli 2l PA02-0 sztuka 12 1095 Palety zamknięte do butli 2l PA02-0 sztuk 2 1095 9 Palety zamknięte do butli 8l, 10l PA02-0 sztuka 2 1095 RAZEM: *Butla z zaworem zintegrowanym tlen medyczny sprężony, ma być wyposażona w reduktor ciśnienia, manometr, przepływomierz z wyjściem do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej. Wymagany system szybkiego łączenia (szybkozłącze typu AGA) do podłączenia urządzeń przenośnych wymagających dostarczenia tlenu medycznego. Butle z zaworem muszą być przystosowane do pracy w warunkach wysokiego pola magnetycznego (do 3 tesli- potwierdzone dokumentami). Butla 2 l musi mieć element umożliwiający zawieszenie na łóżku szpitalnym. III INNE - Termin ważności nie krótszy niż 12 miesięcy. - Szkolenie personelu technicznego Zamawiającego w zakresie obsługi i BHP instalacji gazów medycznych raz na rok. - Transport wliczany w cenę gazów .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24111500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną