dostawa czytników linii papilarnych i czytników dokumentów

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-156 Kraków, ul. Basztowa
 • Telefon/fax: tel. 12 3921 338 , fax. 12 3921956
 • Data zamieszczenia: 2019-10-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
  ul. Basztowa 22
  31-156 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 3921 338, fax. 12 3921956
  REGON: 00051417600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.malopolska.uw.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa czytników linii papilarnych i czytników dokumentów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego: 20 szt. czytników linii papilarnych oraz 20 szt. czytników dokumentów. Szczegółowy opis przedmiotu zmówienia zawiera załącznik nr 1 do siwz. Opis warunków wykonania zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik nr 2 do siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30233310-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną