dostawa cewek gradientowych do tomografu MR 9.4T Bruker Biospec

Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-342 Kraków, Radzikowskiego
 • Telefon/fax: tel. +48 12 662 83 87, , fax. 12 6628458
 • Data zamieszczenia: 2019-01-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN
  Radzikowskiego 152
  31-342 Kraków, woj. małopolskie
  tel. +48 12 662 83 87, , fax. 12 6628458
  REGON: 000326983
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ifj.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa cewek gradientowych do tomografu MR 9.4T Bruker Biospec
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa cewek gradientowo-korekcyjnych do mikro-obrazowania do systemu obrazowania MR Bruker Biospec 94/20. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33115000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną