Dostawa bonów towarowych dla pracowników Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Krakowie

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-542 Kraków, Kordylewskiego
 • Telefon/fax: tel. 126 176 600 , fax. 126 176 666
 • Data zamieszczenia: 2019-03-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
  Kordylewskiego 11
  31-542 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 126 176 600, fax. 126 176 666
  REGON: 35023901700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.marr.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa bonów towarowych dla pracowników Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Krakowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa papierowych bonów okolicznościowych (towarowych) dla pracowników Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Krakowie w dwóch etapach określonych w punkcie IV specyfikacji możliwych do realizacji na terenie Województwa Małopolskiego. 2. Pod pojęciem bonów okolicznościowych (towarowych) zwanych dalej bonami należy rozumieć emitowane oferowane przez Wykonawcę znaki legitymacyjne na okaziciela podlegające wymianie na towary lub usługi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 09 lutego 2018 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 419). 3. Bony zaoferowane przez Wykonawcę muszą umożliwiać zakup przynajmniej w jednym punkcie handlowym znajdującym się na terenie Województwa Małopolskiego, zarówno towarów spożywczych takich jak mięso, wędliny i artykuły przemysłowe w tym chemii gospodarczej oraz drobnego sprzętu AGD itp. 4. Termin ważności bonów nie będzie krótszy niż 6 miesięcy od dnia ich dostarczenia Zamawiającemu w każdym etapie wykonania zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30199750-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną