Dostawa akcesoriów i materiałów pomocniczych do wykonywania badań chemicznych, serologicznych i mikrobiologicznych oraz materiałów eksploatacyjnych do systemów oczyszczania i demineralizacji wody

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 30-965 Kraków, ul. Józefa Brodowicza
 • Telefon/fax: tel. 122 931 000 , fax. 122 931 090
 • Data zamieszczenia: 2020-07-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
  ul. Józefa Brodowicza 13
  30-965 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 122 931 000, fax. 122 931 090
  REGON: 59728000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wiw.krakow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa akcesoriów i materiałów pomocniczych do wykonywania badań chemicznych, serologicznych i mikrobiologicznych oraz materiałów eksploatacyjnych do systemów oczyszczania i demineralizacji wody
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa akcesoriów i materiałów pomocniczych do wykonywania badań chemicznych, serologicznych i mikrobiologicznych oraz materiałów eksploatacyjnych do systemów oczyszczania i demineralizacji wody obejmująca: W części 1 zamówienia dostawę materiałów pomocniczych do oznaczeń laboratoryjnych, W części 2 zamówienia dostawę palników rtęciowych do mikroskopu fluorescencyjnego, W części 3 zamówienia dostawę folii aluminiowej, W części 4 zamówienia dostawę pojemników na odpady z diagnozowania, W części 5 zamówienia dostawę akcesoriów do będących w posiadaniu Zamawiającego urządzeń f-my FOSS, W części 6 zamówienia dostawę akcesoriów do będącego w posiadaniu Zamawiającego pieca mikrofalowego Anton Paar Multiwave 3000, W części 7 zamówienia dostawę kolumn chromatograficznych, W części 8 zamówienia dostawę kolumn do oznaczania kokcydiostatyków HPLC, W części 9 zamówienia dostawę akcesoriów do oznaczania WWA, W części 10 zamówienia dostawę materiałów eksploatacyjnych do będącego w posiadaniu Zamawiającego spektrometru absorpcji atomowej Hitachi ZA 3000, W części 11 zamówienia dostawę akcesoriów do pH metru prod. Schott W części 12 dostawę akcesoriów do wykonywania oznaczeń metodą HPLC, W części 13 zamówienia dostawę akcesoriów do będących w posiadaniu Zamawiającego aparatów E-16 SOX i E-416 prod. Buchi, W części 14 zamówienia dostawę materiałów pomocniczych do badań toksykologicznych, W części 15 zamówienia dostawę akcesoriów do zmywarki laboratoryjnej G7883CD prod. Miele, W części 16 zamówienia dostawę materiałów pomocniczych do diagnostyki wścieklizny metodą hodowli komórek neuroblastomy, W części 17 zamówienia dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego, W części 18 zamówienia dostawę materiałów eksploatacyjnych do systemów oczyszczania wody Elix 5 i Milli-Q Gradient A10 prod. Millipore, W części 19 zamówienia dostawę materiałów eksploatacyjnych do systemu demineralizacji wody HLP 10RO prod. Hydrolab. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. Warunki wykonania zamówienia dla wszystkich części: 1. Wymagany okres gwarancji (termin ważności): 12 miesięcy 2. W części 18 Zamawiający dopuszcza tylko oryginalne wkłady nie wymagające adapterów, przeróbek systemów oczyszczania wody oraz dodatkowych czynności serwisowych podczas instalacji. W przypadku zaoferowania produktu równoważnego Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za wynikłe szkody związane m.in. z naruszeniem powtarzalności wyników badań, uszkodzeniem urządzeń itp. 3. Jeśli w opisach występują: nazwy znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, parametrów i przeznaczenia. 9. Podane ilości we wszystkich częściach zamówienia są ilościami maksymalnymi. Zamawiający zastrzega sobie zmniejszenie ilości zamawianych ilości poszczególnych towarów, ale zobowiązuje się do realizacji co najmniej 60% wielkości zamówienia dla danych pozycji
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną