„Dostawa 552 zestawów materiałów biurowych dla uczestników szkoleń w ramach projektu „Szkolenia z zakresu przestępczości podatkowej dla kadr sądownictwa i prokuratury”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie
 • Telefon/fax: tel. 0048 12 6179655 , fax. 0048 12 6179653
 • Data zamieszczenia: 2020-07-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
  ul. Przy Rondzie 5
  31-547 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 0048 12 6179655, fax. 0048 12 6179653
  REGON: 14058042800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.kssip.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa 552 zestawów materiałów biurowych dla uczestników szkoleń w ramach projektu „Szkolenia z zakresu przestępczości podatkowej dla kadr sądownictwa i prokuratury”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa na koszt Wykonawcy 552 zestawów materiałów biurowych dla uczestników szkoleń w ramach ww. projektu. Każdy z zestawów materiałów biurowych składa się z: a) długopisu Pentel BK77 lub równoważny, kolor wkładu: niebieski, długość linii pisania minimum: 1700m, grubość końcówki: 0,7 mm, grubość linii pisania: 0,27 mm, skuwka z klipsem, wymienne wkłady, b) notesu klejonego z miękką okładką w jednolitym kolorze, format A4, min. 50 kartek w kratkę, c) teczki A4, wykonanej ze sztywnego kartonu o gramaturze min 400 g/m2 lub preszpanu o gramaturze min. 330 g/m2 lub innego sztywnego materiału, o jednolitym kolorze, posiadającej 3 wewnętrzne skrzydła zabezpieczające dokumenty przed wypadnięciem, wyposażonej w gumkę/ gumki zamykające teczkę. d) pendrive, inferface: USB 3.0 (kompatybilny z USB 2.0), pojemność: nie mniejsza niż 8 GB, szybkość zapisu deklarowana przez producenta: nie mniejsza niż 20 MB/s, szybkość odczytu deklarowana przez producenta: nie mniejsza niż 60 MB/s, wymiary szer./wys./głęb.: nie większe niż 65/23/11 mm, kompatybilność: system Microsoft Windows 7, 8, 8.1, 10, iOS, Linux. 2. Zamawiający wymaga dostawy materiałów oryginalnych, fabrycznie nowych, nieużywanych, nieuszkodzonych i oryginalnie zapakowanych do siedziby Ośrodka Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin. 3. Opis przedmiotu zamówienia oraz sposób jego wykonywania zostały szczegółowo określone we wzorze umowy, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 4. Termin przydatności dostarczanych artykułów powinien wynosić, co najmniej 24 miesiące licząc od daty ich dostarczenia do Zamawiającego, a jeżeli termin przydatności wskazany na opakowaniu jest dłuższy, powinien odpowiadać temu dłuższemu terminowi. 5. Oferta musi obejmować cały asortyment. Oferowany asortyment musi posiadać wymagane przez Zamawiającego parametry lub parametry lepsze. 6. W sytuacji, gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarów lub producenta, oznacza to, iż Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. 7. Jeśli Zamawiający wskazał marki lub nazwy handlowe w niniejszej SIWZ w każdym przypadku określa to klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób czy producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu prawidłowego określenia przedmiotu zamówienia. 8. Nazwy własne towarów (producent, marka, model) zostały użyte w opisie przedmiotu zamówienia ze względu na specyfikę tych produktów, ponieważ Zamawiający nie mógł opisać ich za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. W każdym miejscu, w którym wskazane są towary przykładowe, należy przez to rozumieć także towary równoważne, posiadające, co najmniej te same lub lepsze parametry użytkowe, jak opisane przez Zamawiającego.Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, aniżeli określone w opisie przedmiotu zamówienia. Udowodnienie równoważności spoczywa na Wykonawcy - zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne z opisywanymi przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Przez ofertę równoważną Zamawiający rozumie oferowanie asortymentu posiadającego: a) co najmniej te same cechy (tj. właściwości funkcjonalne i użytkowe), co produkty wskazane i opisane w formularzu cenowo – ofertowym; b) parametry techniczne na poziomie, co najmniej takim, jak wskazane przez Zamawiającego (w tym zakresie Zamawiający dopuszcza również rozwiązania lepsze niż opisane przez niego, w szczególności wynikające z unowocześnienia technologicznej linii produkcyjnej).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30190000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną