Dostarczenie usług dostępu do Internetu dla Agend zamiejscowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz Lokalnych Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich

Województwo Małopolskie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Województwo Małopolskie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-156 Kraków, Basztowa
 • Telefon/fax: tel. (12)6303408 , fax. (12)6160144
 • Data zamieszczenia: 2018-12-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Małopolskie
  Basztowa 22
  31-156 Kraków, woj. małopolskie
  tel. (12)6303408, fax. (12)6160144
  REGON: 351554287
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.malopolska.pl/umwm

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostarczenie usług dostępu do Internetu dla Agend zamiejscowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz Lokalnych Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie usług dostępu do Internetu dla Agend Zamiejscowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz Lokalnych Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich. 2. Zamówienie obejmuje zapewnienie usług dostępu do Internetu dla Agend Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w lokalizacjach: a) 33-100 Tarnów Al. Solidarności 5-9, (minimum: 20 Mb/s Download oraz 3 Mb/s Upload), b) 33-300 Nowy Sącz ul. Jagiellońska 52, (minimum: 20 Mb/s Download oraz 3 Mb/s Upload), c) 32-600 Oświęcim ul. Śniadeckiego 21, (minimum: 20 Mb/s Download oraz 3 Mb/s Upload), oraz Lokalnych Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w lokalizacjach: d) Nowy Sącz ul. Wazów 3 (minimum: 20 Mb/s Download oraz 3 Mb/s Upload), e) Nowy Targ al. Tysiąclecia 35 (minimum: 20 Mb/s Download oraz 3 Mb/s Upload), f) Chrzanów ul. Grunwaldzka 5 (minimum: 20 Mb/s Download oraz 3 Mb/s Upload), g) Tarnów ul. Wałowa 37 (minimum: 20 Mb/s Download oraz 3 Mb/s Upload), 3. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 4 do siwz. 4. Warunki wykonania zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do siwz 5. Usługa dostępu do Internetu dla Lokalnych Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich będzie finansowana ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 i Budżetu Państwa. 6. Jeśli w opisach występują: nazwy znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem zastosowania, materiałów, funkcjonalności, konstrukcji itp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64200000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną