DOSTARCZANIE MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni
 • Telefon/fax: tel. 126468502 , fax. 126468930
 • Data zamieszczenia: 2018-11-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  os. Złotej Jesieni 1
  31-826 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 126468502, fax. 126468930
  REGON: 121188694
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalrydygier.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Szpital sp. z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTARCZANIE MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, faksów do siedziby Zamawiającego (Kraków, os. Złotej Jesieni 1), zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w załączniku nr 1 do nin. specyfikacji. 2. Okres gwarancji przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostarczenia. 3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania materiałów nowych i nieregenerowanych, wykonanych z części, które nie były nigdy wcześniej używane o parametrach technicznych nie gorszych niż zalecane przez producenta urządzenia. 4. Wykonawca zapewnia niezawodną pracę przedmiotu zamówienia przez cały okres eksploatacji. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości podczas użytkowania przedmiotu zamówienia (które nie wynikają z błędnej eksploatacji), Wykonawca, w ramach gwarancji, zobowiązany jest w terminie do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia – do wymiany danego asortymentu na nowy. 5. Wykonawca zobowiązany będzie do odbierania i utylizacji zużytych pojemników na własny koszt. Odbiór zużytych pojemników odbywać się będzie raz w miesiącu (w terminie obustronnie uzgodnionym) lub w momencie sukcesywnego dostarczania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30100000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną