DOSTARCZANIE ENDOPROTEZ STAWU BIODROWEGO (CEMENTOWYCH, CAŁKOWITYCH)

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni
 • Telefon/fax: tel. 126468502 , fax. 126468930
 • Data zamieszczenia: 2018-09-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  os. Złotej Jesieni 1
  31-826 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 126468502, fax. 126468930
  REGON: 121188694
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalrydygier.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: szpital sp. z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTARCZANIE ENDOPROTEZ STAWU BIODROWEGO (CEMENTOWYCH, CAŁKOWITYCH)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie endoprotez stawu biodrowego (cementowych, całkowitych), zgodnie z wymaganiami zawartymi w załączniku nr 1do niniejszej specyfikacji. 2. Termin ważności nie krótszy niż 18 miesięcy od daty dostarczenia, w odniesieniu do wszystkich pakietów. 3. Warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia: a) Wykonawca zobowiązuje się bezpłatnie dostarczyć i zdeponować w siedzibie Zamawiającego (Kraków, os. Złotej Jesieni 1), endoprotez będących przedmiotem zamówienia oraz jeden zestaw instrumentarium na czas trwania umowy. Drugi zestaw instrumentarium w okresie trwania umowy, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na telefoniczny lub pisemny wniosek, przesłany faksem z siedziby Zamawiającego. b) Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnego uzupełniania i serwisowania instrumentarium dostarczonego Nabywcy w ramach przedmiotowej umowy. c) Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania instrumentarium wraz z jego spisem lub zdjęciami narzędzi. 4. W przypadku zaoferowania nowych produktów nie stosowanych do tej pory u Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnego przeszkolenia personelu Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego (Kraków, os. Złotej Jesieni 1), najpóźniej w terminie do 30 dni od podpisania umowy, zakończonego wystawieniem imiennych certyfikatów, potwierdzających udział pracowników w szkleniu. Termin, liczba szkoleń i liczba pracowników Zamawiającego do przeszkolenia - do uzgodnienia z Zamawiającym). 5. Wykonawca niezwłocznie (do 5 dni roboczych po przeprowadzeniu szkolenia), złoży na Dziennik Podawczy Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera listę obecności z przeprowadzonego szkolenia, z podpisami przeszkolonych użytkowników, stwierdzających ich faktyczną obecność na szkoleniu. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. 7. Pozostałe warunki zamówienia określa projekt umowy, stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ. WYMAGANY TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA 1. Dostarczenia przedmiotu zamówienia sukcesywne, w ciągu 18 miesięcy od daty zawarcia umowy, według pisemnych zamówień składanych przez pracownika Bloku Operacyjnego. 2. Dostarczenia przedmiotu zamówienia odbywać się będą na zasadzie „banku implantów”, tzn. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z pracownikiem Bloku Operacyjnego i stworzyć na tę okoliczność protokół, w którym określony zostanie skład asortymentowy do depozytu w „banku implantów”. Zużyty do zabiegów asortyment będzie uzupełniany w oparciu o zamówienia ilościowo-asortymentowe składane przez Zamawiającego po zużyciu danego asortymentu (na podstawie protokołu zużycia) tak, aby w „banku implantów” zawsze zdeponowany był asortyment w ilości określonej w protokole jak w zdaniu 1. Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia faktury tylko na zużyte przez Zamawiającego implanty, w terminie do 7 dni od daty zabiegu. 3. Na wniosek Zamawiającego „bank implantów” może ulec rozszerzeniu. 4. Wykonawca zobowiązuje się w terminie do 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy zdeponować towar w „banku implantów”. 5. Termin realizacji zamówienia nie dłuższy niż 48 godzin od daty złożenia zamówienia (telefonicznego) potwierdzonego pisemnie (e-mail lub faks). 6. Możliwość dostarczeń awaryjnych do 24 godzin od daty telefonicznego złożenia zamówienia, lub zamówienia złożonego za pomocą e-maila lub faksu. 7. Zamawiający zastrzega sobie w ramach wartości umowy, prawo zmiany ilościowej asortymentu w danej podgrupie w zależności od potrzeb.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33183100-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną