Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Kluzeka 6zwana dalej Zamawiającym zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn : budowa na dachu budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kluzeka 6 w Krakowie instalacji fotowoltaicznej wraz z podłączeniem instalacji fotowoltaicznej do sieci energetycznej dystrybutora energii , przebudowa instalacji odgromowej

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Krakowie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-222 Kraków, ul. Kluzeka
 • Telefon/fax: tel. 124 152 592 , fax. 124 447 062
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej w Krakowie
  ul. Kluzeka 6
  31-222 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 124 152 592, fax. 124 447 062
  REGON: 29432600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpskluzeka.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Kluzeka 6zwana dalej Zamawiającym zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn : budowa na dachu budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kluzeka 6 w Krakowie instalacji fotowoltaicznej wraz z podłączeniem instalacji fotowoltaicznej do sieci energetycznej dystrybutora energii , przebudowa instalacji odgromowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest : jest budowa na dachu budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kluzeka 6 w Krakowie instalacji fotowoltaicznej wraz z podłączeniem instalacji fotowoltaicznej do sieci energetycznej dystrybutora energii , przebudowa instalacji odgromowej Zakres robót a) Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku b) Modernizacja instalacji odgromowej c) Wykonanie tablic d) Montaż tablic wraz z osprzętem e) Montaż licznika f) Montaż urządzeń umożliwiającego zdalną kontrolę pracy instalacji fotowoltaicznej g) Rozruch instalacji wraz z włączeniem do sieci energetycznej h) Posprzątanie terenu budowy i) Wykonanie dokumentacji powykonawczej obrazującej przebieg prac i zawierającą opracowanie ich wyników w sposób umożliwiający identyfikację i dokładną lokalizację przestrzenną wszystkich czynności i użytych materiałów; j) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji k) Uruchomienie instalacji, podłączenie do sieci energetycznej oraz uzyskanie pozwoleń na użytkowanie (brak sprzeciwu wobec przystąpienia do użytkowania), ilekroć są wymagane l) Monitorowanie efektów pracy instalacji oraz serwis bezpłatny instalacji przez okres rękojmi i gwarancji zaoferowany w ofercie przetargowej m) Wykonanie badań wraz z protokołem badań instalacji odgromowej n) Wykonanie wszystkich robót budowlanych koniecznych do realizacji zadania o) Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w ofercie wszystkich kosztów, jakie poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia w tym koszty segregacji , wywozu śmieci, koszty przyjęcia gruzu i innych odpadów na wysypisko, koszty badań p) Minimalny okres rękojmi 120 miesięcy q) Minimalny okres udzielonej gwarancji – 120 m-cy 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: dokumentacja projektowa składająca się z projektów budowlanych i wykonawczych, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót. Dokumentacja ta jest załącznikiem do ogłoszenia o przetargu i jest dostępna na stronie internetowej zamawiającego. W przypadku, gdyby wykonawca nie posiadał dostępu do internetu, musi to zgłosić zamawiającemu. W takiej sytuacji dokumentacja projektowa będzie udostępniana (wypożyczana) wykonawcom w celu sporządzenia oferty. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności 3. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w przedmiarze w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 4. Przewiduje się także możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) przedmiotu umowy przewidzianych w przedmiarach w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej części umowy nazywane są "robotami zaniechanymi". Sposób wyliczenia wartości tych robót określa § 18 ust. 4 niniejszej umowy. 5. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to, przykładowo, okoliczności: 1) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy; 2) powodujące poprawienie parametrów technicznych; 3) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń. 6. Zmiany, o których mowa w ust. 3, 4 i 5 niniejszego paragrafu muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego . 7. Zamiany, o których mowa w ust. 3 i 5 niniejszego paragrafu nie spowodują zmiany ceny wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 18 ust. 1 niniejszej umowy. 8. .Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przedłożenia Zamawiającemu, w terminie do 2 dni od daty podpisania umowy, następujących dokumentów: a) kosztorysu opracowanego metodą kalkulacji szczegółowej Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys ten będzie wykorzystywany do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy, a więc w sytuacji uregulowanej w § 21 umowy. Będzie on także podstawą do rozliczania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia podstawowego w sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona (aneksowana) na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp. Szczegółowo zostało to opisane w § 20 niniejszej umowy. b)harmonogramu rzeczowo--finansowego, uwzględniającego wykonanie wszystkich robót objętych przedmiotem zamówienia. Harmonogram musi zawierać wszelkie koszty składające się na cenę oferty, niezbędne do zrealizowania zamówienia z ich podziałem na poszczególne elementy, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego z uwzględnieniem terminów realizacji każdego z tych elementów. Wykonawcę obowiązuje konieczność zgłaszania Zamawiającemu każdorazowej zmiany harmonogramu w ww. terminie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45300000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną