Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Kluzeka 6, zwany dalej Zamawiającym zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę warzyw do Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Kluzeka 6 w okresie do 30.04.2019r.

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Krakowie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31222 Kraków, ul. Kluzeka
 • Telefon/fax: tel. 124 152 592 , fax. 124 447 062
 • Data zamieszczenia: 2018-11-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej w Krakowie
  ul. Kluzeka 6
  31222 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 124 152 592, fax. 124 447 062
  REGON: 29432600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpskluzeka.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Kluzeka 6, zwany dalej Zamawiającym zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę warzyw do Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Kluzeka 6 w okresie do 30.04.2019r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: dostawa warzyw do Domu Pomocy Społecznej w Krakowie w okresie od dnia podpisania umowy do 30.04.2019 roku. Realizacja zamówienia odbywać się będzie w miesiącach: styczeń - kwiecień. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji tj. prawa do jednostronnego zmniejszenia dostawy przedmiotu zamówienia wymienionego w załączniku nr 5 do SIWZ. Zakres przedmiotu zamówienia może być pomniejszony do 10 % ogólnej wartości przedmiotu tj. zostanie zrealizowany w min. 90%. 2. Warunki dodatkowe: a) Podana cena brutto na realizację całego zamówienia określonego w załączniku nr 5 do SIWZ winna uwzględniać wszelkie rabaty i upusty zastosowane dla Zamawiającego. Podana przez Wykonawcę cena brutto będzie traktowana przy ocenie ofert jako cena ostateczna. b) Wykonawca zobowiązuje się dostarczać wraz z rozładunkiem do magazynu Zamawiającego zamówiony towar świeży, I gatunku, dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującymi normami, atestami, terminami przydatności do spożycia, z nienaruszonymi cechami pierwotnymi opakowania - w tym szczególnie towar spełniający wymogi Polskiej Normy, wymogi określone w ustawie z 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 1541 z późn. zm.) oraz zgodny z ustawą z dnia 21 grudnia 2000r. Jakość handlowa artykułów rolno-spożywczych (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 2212 z późn. zm). Każdy oferowany artykuł powinien być oznakowany etykietą zawierającą następujące dane: nazwa towaru, nazwa producenta, termin przydatności do spożycia. c) Koszty transportu i rozładunku obciążają Wykonawcę. d) Transport art. spożywczych wykonywany będzie środkami transportu spełniającymi wymagania sanitarne. e) Wykonawca realizuje dostawy w zamówieniach częściowych, określonych przez Zamawiającego i przekazanych Wykonawcy telefonicznie, faksem, mailem najpóźniej w dniu poprzedzającym dostawę. f) Od momentu dostawy towaru do magazynu Zamawiającego koszty w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia (koszty przechowywania, koszty przetworzenia) są kosztami Zamawiającego, jednakowymi dla wszystkich Wykonawców. g) Ofertę sporządza się w języku polskim (łącznie z wymaganymi dokumentami), z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. h) Zamawiający informuje, iż ilości wskazane w załączniku nr 5 są wielkościami orientacyjnymi, przyjętymi dla celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. i) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian ilości poszczególnego asortymentu (ilości poszczególnego towaru) objętego umową wg. potrzeb Zamawiającego. j) Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu zmniejszenia zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03100000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną