Budowa/przebudowa chodników w wybranych lokalizacjach na terenie Miasta Krakowa - Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania: "Program budowy chodników": Część I - ul. Darwina od torów kolejowych do przystanku autobusowego - około 50 m, Część II - ul. Rzepakowa od nr 6D do pętli autobusowej przy ul. Tarasowej, Część III - ul. Żelazowskiego - wschodnia strona od przystanku ul. Szczegów do ul. Baryckiej, Część IV - ul. Giedroycia od stacji wysokiego napięcia GPC Wanda do zjazdu ZTPO, Część V - ul. Siarczanogórska od ul. Myślenickiej do ul. Podhalnie od strony szkoły, Część VI - ul. Lubocka od nr 141 do 145A i B, Część VII - ul. Tyniecka od nr 116 do budynku Szkoły Podstawowej nr 54.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Dróg Miasta Krakowa
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-586 Kraków, Centralna
 • Telefon/fax: tel. +48(12)6167000 , fax. +48(12)6167417
 • Data zamieszczenia: 2019-05-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Miasta Krakowa
  Centralna 53
  31-586 Kraków, woj. małopolskie
  tel. +48(12)6167000, fax. +48(12)6167417
  REGON: 35711616300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdmk.krakow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa/przebudowa chodników w wybranych lokalizacjach na terenie Miasta Krakowa - Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania: "Program budowy chodników": Część I - ul. Darwina od torów kolejowych do przystanku autobusowego - około 50 m, Część II - ul. Rzepakowa od nr 6D do pętli autobusowej przy ul. Tarasowej, Część III - ul. Żelazowskiego - wschodnia strona od przystanku ul. Szczegów do ul. Baryckiej, Część IV - ul. Giedroycia od stacji wysokiego napięcia GPC Wanda do zjazdu ZTPO, Część V - ul. Siarczanogórska od ul. Myślenickiej do ul. Podhalnie od strony szkoły, Część VI - ul. Lubocka od nr 141 do 145A i B, Część VII - ul. Tyniecka od nr 116 do budynku Szkoły Podstawowej nr 54.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Opis przedmiotu zamówienia: a) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej dla budowy/przebudowy chodników w wybranych lokalizacjach na terenie Miasta Krakowa w ramach zadania: „Program budowy chodników” z podziałem na 7 części: • Część I - ul. Darwina od torów kolejowych do przystanku autobusowego - około 50 m, • Część II - ul. Rzepakowa od nr 6D do pętli autobusowej przy ul. Tarasowej, • Część III - ul. Żelazowskiego - wschodnia strona od przystanku ul. Szczegów do ul. Baryckiej, • Część IV - ul. Giedroycia od stacji wysokiego napięcia GPC Wanda do zjazdu ZTPO, • Część V - ul. Siarczanogórska od ul. Myślenickiej do ul. Podhalnie od strony szkoły, • Część VI - ul. Lubocka od nr 141 do 145A i B, • Część VII - ul. Tyniecka od nr 116 do budynku Szkoły Podstawowej nr 54. b) Zamówienie obejmuje wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych (oddzielnie dla każdej branży) dla budowy chodników w wybranych lokalizacjach na terenie Miasta Krakowa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (w zakresie odwodnienia, oświetlenia, zabezpieczenia/przebudowy infrastruktury podziemnej oraz ewentualnej towarzyszącej, tj. wjazdy i wejścia na posesje, ogrodzenia, przepusty, etc. - w zależności od lokalizacji). c) Zamówienie należy wykonać w oparciu o następującą dokumentację: • Zakres rzeczowy dla Części I, II, III, IV, V, VI i VII - załącznik nr 6 do SIWZ, • Wytyczne dla oświetlenia, elementów oświetlenia ulicznego oraz iluminacji - załącznik nr 8 do SIWZ, d) Wymagany okres gwarancji jakości na przedmiot zamówienia dla Części I, II, III, IV, V, VI i VII: • minimalny okres gwarancji jakości na przedmiot zamówienia wynosi: 24 miesiące, • maksymalny okres gwarancji jakości na przedmiot zamówienia wynosi: 36 miesięcy, licząc od dnia następnego po dniu podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego. Oferty zawierające okres gwarancji jakości na przedmiot zamówienia krótszy niż 24 miesiące zostaną odrzucone. e) Termin wykonania zamówienia dla Części I, II, III, IV, V, VI i VII zgodnie z § 4 ust. 1 IPU: • na dzień 22 listopada 2019r. 2. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: • Zamawiający dopuszcza możliwości składnia ofert częściowych, • Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną