Budowa systemu zgłoszeń naruszeń w zakresie ochrony środowiska

Województwo Małopolskie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Województwo Małopolskie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-156 Kraków, Basztowa
 • Telefon/fax: tel. (12)6303408 , fax. (12)6160144
 • Data zamieszczenia: 2019-07-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Małopolskie
  Basztowa 22
  31-156 Kraków, woj. małopolskie
  tel. (12)6303408, fax. (12)6160144
  REGON: 35155428700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.malopolska.pl/umwm/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa systemu zgłoszeń naruszeń w zakresie ochrony środowiska
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest: budowa systemu zgłoszeń (aplikacja oraz system zarządzania zgłoszeniami), który ma wesprzeć lokalne służby odpowiadające za ochronę środowiska, w szczególności za jakość powietrza, poprzez usprawnienie komunikacji mieszkańców z odpowiednimi organami. Funkcjonowanie systemu powinno być zagwarantowane w szczególności poprzez zapewnienie i wdrożenie komponentów związanych z dodawaniem i obsługą zgłoszeń, a w ramach przedmiotu zamówienia zostanie zapewniona roczna usługa asysty technicznej w wymiarze 120 roboczogodzin. 2) Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w ramach którego wykonawca zapewni usługi asysty technicznej w maksymalnej ilości 120 roboczogodzin za które Wykonawcy będzie przysługiwało odrębne wynagrodzenie. Przedmiot umowy w ramach opcji może być realizowany od dnia zakończenia zamówienia podstawowego lub od dnia wyczerpania liczby roboczogodzin w ramach rocznej usługi asysty technicznej przeznaczonej na realizację zamówienia podstawowego. 3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) stanowi załącznik nr 4 do siwz. 4) Warunki realizacji zamówienia zawarte są we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do siwz. 5) Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej: Projekt zintegrowany LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” / LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL 021 6) Oznaczenie wg CPV: 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne. 7) Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia występują: nazwy znaków towarowych, patenty lub pochodzenie należy to traktować jedynie, jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem funkcji, przeznaczenia i konstrukcji. 8) Zamawiający zgodnie z dyspozycją art. 29 ust. 3a ustawy nie wymaga, aby osoba/osoby uczestnicząca/ce w realizacji zamówienia, była/były zatrudniona/e przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną