Budowa parkingu dla samochodów osobowych i budowa drogi dojazdowej wraz z instalacją oświetlenia przy ul. Życzkowskiego w Krakowie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Wykonanie parkingu na terenie kampusu PK w Czyżynach, rejon ul. Życzkowskiego, Kraków"- ETAP 1 i ETAP 2

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-155 Kraków, ul. Warszawska
 • Telefon/fax: tel. 12 628 26 56; 628 22 20 , fax. 12 6282072
 • Data zamieszczenia: 2019-02-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych
  ul. Warszawska 24
  31-155 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 628 26 56; 628 22 20, fax. 12 6282072
  REGON: 00000156003300
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pk.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa parkingu dla samochodów osobowych i budowa drogi dojazdowej wraz z instalacją oświetlenia przy ul. Życzkowskiego w Krakowie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Wykonanie parkingu na terenie kampusu PK w Czyżynach, rejon ul. Życzkowskiego, Kraków"- ETAP 1 i ETAP 2
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa parkingu dla samochodów osobowych i budowa drogi dojazdowej wraz z instalacją oświetlenia przy ul. Życzkowskiego w Krakowie w ramach zadania inwestycyjnego pn.:" Wykonanie parkingu na terenie kampusu PK w Czyżynach, rejon ul. Życzkowskiego, Kraków" - ETAP 1 i ETAP 2 w zakresie: - demontażu i rozbiórki pozostałości po dawnej zabudowie i zagospodarowanie terenu, - wycinka zieleni kolidującej z inwestycją, - instalacje zasilania dla oświetlenia, - wykonanie podbudowy miejsc postojowych i drogi, - montaż oświetlenia (fundamenty, słupy, oprawy oświetleniowe) - instalacje zasilania i sterowania dla szlabanów wjazdowych oraz parkometru, - zagospodarowanie terenu, - prace porządkowe, rekultywacja zieleni, nasadzenia drzew, trawnik. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 do SIWZ (plik zip) zawiera specyfikację techniczną, rzuty, przedmiary. Warunki realizacji zawiera również projekt umowy - załącznik nr 5
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45223300-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną