Budowa kompleksu sportowego boisk przy ZSO Nr 5 ul. Mackiewicza w Krakowie, 15 Etap II - w ramach Programu Rewitalizacji Boisk Przyszkolnych.

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 30-633 Kraków, Walerego Sławka
 • Telefon/fax: tel. 0-12 616-64-40 , fax. 0-12 616-64-00
 • Data zamieszczenia: 2019-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie
  Walerego Sławka 10
  30-633 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 0-12 616-64-40, fax. 0-12 616-64-00
  REGON: 35155435300000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa kompleksu sportowego boisk przy ZSO Nr 5 ul. Mackiewicza w Krakowie, 15 Etap II - w ramach Programu Rewitalizacji Boisk Przyszkolnych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: budowa kompleksu sportowego boisk przy ZSO Nr 5 ul. Mackiewicza w Krakowie, 15 Etap II - w ramach Programu Rewitalizacji Boisk Przyszkolnych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ (przedmiar robót, dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót). W przypadku wystąpienia w załącznikach do SIWZ nazwy producenta - produkty można zastąpić równoważnymi. 3. Na wykonaną nawierzchnię poliuretanową Wykonawca zobowiązany jest udzielić 60 miesięcy gwarancji. Na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia (z wyłączeniem wykonanej nawierzchni poliuretanowej) Wykonawca zobowiązany jest udzielić minimum 36 miesięcy gwarancji. Minimalny okres gwarancji na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia (z wyłączeniem wykonanej nawierzchni poliuretanowej) to 36 miesięcy a maksymalny to 60 miesięcy – do oceny w kryterium 2. Okres gwarancji musi zostać podany w miesiącach, przy czym wydłużenie okresu gwarancji musi odnosić się do okresów 12-miesięcznych tj. 48 miesięcy lub 60 miesięcy. 4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Istotnych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212221-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną