Budowa kolumbariów wzdłuż ogrodzenia północnego Cmentarza Rakowickiego na dz. nr 144 przy ul. Prandoty w Krakowie.

Zarząd Cmentarzy Komunalnych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Cmentarzy Komunalnych
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-510 Kraków, ul. Rakowicka
 • Telefon/fax: tel. 126 199 940 , fax. 126 199 990
 • Data zamieszczenia: 2019-09-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Cmentarzy Komunalnych
  ul. Rakowicka 26
  31-510 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 126 199 940, fax. 126 199 990
  REGON: 35056154600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zck-krakow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa kolumbariów wzdłuż ogrodzenia północnego Cmentarza Rakowickiego na dz. nr 144 przy ul. Prandoty w Krakowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Budowa kolumbariów wzdłuż ogrodzenia północnego Cmentarza Rakowickiego na dz. nr 144 przy ul. Prandoty w Krakowie zgodnie z przedmiarem stanowiącym załącznik nr 4c do SIWZ, w zakresie, który obejmuje wykonanie robót budowlanych w branży: 1. konstrukcyjno-budowlanej i architektonicznej, 2. małej architektury i zieleni. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w: 1. Istotnych postanowieniach umowy (załącznik nr 3 do SIWZ), 2. dokumentacji projektowej (załącznik nr 4a do SIWZ), 3. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) (załącznik nr 4b do SIWZ), 4. przedmiarze (załączniki nr 4c do SIWZ). Zamawiający informuje, że niniejszy załącznik załącza do SIWZ w dwóch formatach: plik PDF do odczytu w programie komputerowym np. Adobe Acrobat Document oraz plik XML do odczytu w programie komputerowym np. NORMA, ZUZIA.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45215400-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną