budowa ciągu pieszego-jezdnego wraz z ogrodzeniem przy ul. Budryka w ramach budowy parkingu na terenie MS AGH w Krakowie – KC-zp.272-553/19

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 30-059 Kraków, Al. Mickiewicza
 • Telefon/fax: tel. (12)6173595 , fax. (12)6173595
 • Data zamieszczenia: 2019-08-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
  Al. Mickiewicza 30
  30-059 Kraków, woj. małopolskie
  tel. (12)6173595, fax. (12)6173595
  REGON: 15770000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dzp.agh.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  budowa ciągu pieszego-jezdnego wraz z ogrodzeniem przy ul. Budryka w ramach budowy parkingu na terenie MS AGH w Krakowie – KC-zp.272-553/19
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa ciągu pieszego-jezdnego wraz z ogrodzeniem przy ul. Budryka w ramach budowy parkingu na terenie MS AGH w Krakowie 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia jest budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z ogrodzeniem przy ul. Budryka w Krakowie na terenie Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, który obejmuje w szczególności:  Wygrodzenie pełnym ogrodzeniem całego terenu budowy i wyznaczenie obejść dla ruchu pieszych  Rozebranie istniejącej nawierzchni utwardzonej pomiędzy pawilonem D-12 AGH a stacją GPZ TAURON.  Rozebranie fragmentu muru oporowego  Wykonanie korytowania i podbudowy w miejscu projektowanego ciągu pieszo-jezdnego  Wykonanie przepustu dla kanalizacji teletechnicznej  Montaż krawężników, obrzeży i nawierzchni z kostki betonowej typu urbanit 24x16x8 w kolorze szarym (nawiązanie do kostki przy Klubie Studio)  Montaż słupków elastycznych oraz znaków drogowych odblaskowych „Droga Pożarowa, Nie zastawiać”  Demontaż starego ogrodzenia i wykonanie nowego ogrodzenia panelowego w kolorze antracyt wzdłuż realizowanego ciągu pieszo-jezdnego Szczegółowo zakres prac do wykonania określa poniższa dokumentacja projektowa tj.: a) STWiORB b) Dokumentacja projektowa - Opis techniczny - plan sytuacyjno-wysokościowy - przekroje konstrukcyjne - przedmiar (Zamawiający przedmiar zamieszcza jako materiał pomocniczy): • Dla części I – „Przedmiar - cz. I - CIĄG PIESZO-JEZDNY.pdf” • Dal części II – „Przedmiar - cz. II - OGRODZENIE.pdf” Umieszczona pod linkiem: http://di.adm.agh.edu.pl/public/mendyk/dok_droga_przy_GPZ.zip Powyższe należy również wykonać zgodnie z decyzjami, warunkami, uzgodnieniami, zawartymi w dokumentacji. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z poźn. zm.), osób wykonujących prace polegające na wykonaniu (zmienić w zależności od zakresu postępowania): - robót rozbiórkowych - robót ziemnych - robót brukarskich - montażu ogrodzeń Wyżej określony wymóg dotyczy również podwykonawców wykonujących wskazane powyżej prace. W odniesieniu do osób wykonujących czynności polegające na wykonywaniu pracy w rozumieniu 22 § 1 Kodeksu pracy, o których mowa powyżej, na żądanie Zamawiającego na każdym etapie realizacji umowy Wykonawca winien udokumentować fakt zatrudnienia, poprzez przedłożenie przez Wykonawcę potwierdzonej za zgodność z oryginałem, kopii umów o pracę ww. osób, potwierdzających w szczególności: imię i nazwisko zatrudnionego, rodzaj wykonywanych czynności, okres zatrudnienia, pracodawcę (pozostałe dane osobowe dotyczące pracownika należy zaczernić) lub inne dokumenty zawierające w/w informacje potwierdzające zatrudnienie w/w osób. Zamawiający w każdym czasie może zażądać dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień, jeżeli stwierdzi, że dokumenty przedstawione przez wykonawcę budzą wątpliwości co do ich autentyczności lub co do okoliczności które powinny potwierdzać. W takim przypadku wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dodatkowych dokumentów w terminie wyznaczonym przez Zmawiającego. Zamawiający jednocześnie informuje, że we wzorze umowy przewidział kary umowne za nie wywiązanie się z ww. obowiązku. Wyżej określony wymóg dotyczy również podwykonawców wykonujących wskazane powyżej prace.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną