Budowa bacówki wraz z elementami małej architektury w ramach projektu: Utrzymanie różnorodności biologicznej łąk i pastwisk górskich poprzez prowadzenie gospodarki pasterskiej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-227 Kraków, ul. Vetulaniego
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2019-06-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego
  ul. Vetulaniego
  31-227 Kraków, woj. małopolskie
  REGON: 12084810200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.malopolska.pl/zpkwmalopolskiego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa bacówki wraz z elementami małej architektury w ramach projektu: Utrzymanie różnorodności biologicznej łąk i pastwisk górskich poprzez prowadzenie gospodarki pasterskiej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest budowa bacówki wraz z elementami małej architektury w Gminie Łapsze Niżne, miejscowość: Niedzica, ul. 3 Maja 16 działka ew. nr 4312. 2. Zamówienie jest współfinansowane ze środków unijnych. Projekt pn.: „Utrzymanie różnorodności biologicznej łąk i pastwisk górskich poprzez prowadzenie gospodarki pasterskiej” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 3.W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania następujących robót: I. robót budowlanych w zakresie przygotowania terenu pod budowę: a) wykopy pod fundamenty b) odwiezienie ziemi z wykopów c) zasypanie wykopów d) rozplantowanie ziemi II. robót budowlanych w zakresie wznoszenia budynków: a) roboty ziemne b) roboty żelbetowe c) roboty ciesielskie d) roboty pokrywcze III robót wykończeniowych w zakresie obiektów budowlanych: montaż wyposażenia małej architektury (w tym m.in. ławy, stoły, zadaszenie, tablice informacyjne, nadsypanie żwirem terenu przed bacówką). 4. Szczegółowy zakres przedmiotowych robót budowlanych został określony za pomocą dokumentacji technicznej, zawierającej: 1) Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót; 2) Przedmiar robót (Zamawiający informuje w tym miejscu, iż Przedmiar robót ma charakter pomocniczy i nie służy wyliczeniu ceny ofertowej); 3) Szkice wykonawcze 5. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji umowy jest zobowiązany uzgodnić z Zamawiającym umiejscowienie elementów małej architektury. 6. Zamawiający wymaga, aby na przedmiotowe roboty budowlane Wykonawca udzielił min. 5-letniej rękojmi oraz min. 5 –letniej gwarancji jakości. 7. Zamawiający dopuszcza wykonanie zamówienia przy udziale podwykonawcy/ów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną