Bieżące utrzymanie przepompowni wód opadowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Dróg Miasta Krakowa
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-586 Kraków, Centralna
 • Telefon/fax: tel. +48(12)6167000 , fax. +48(12)6167417
 • Data zamieszczenia: 2019-11-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Miasta Krakowa
  Centralna 53
  31-586 Kraków, woj. małopolskie
  tel. +48(12)6167000, fax. +48(12)6167417
  REGON: 35711616300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdmk.krakow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bieżące utrzymanie przepompowni wód opadowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu prac związanych z utrzymaniem przepompowni wód opadowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą: zakresu prac - zał. 6 do SIWZ, warunków wykonywania prac - zał. 7 do SIWZ, wykazu pompowni – zał. 8 do SIWZ. Wymagany okres gwarancji: co najmniej 12 miesięcy. Maksymalny, realny okres gwarancji wynosi 24 miesiące. (Oferty zawierające okres gwarancji mniejszy niż 12 miesięcy zostaną odrzucone). 2.Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020r. 3. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: a. pracowników fizycznych – bezpośrednie wykonywanie czynności związanych z utrzymaniem przepompowni wód opadowych objętych przedmiotem zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość osobistego realizowania zamówienia przez osoby prowadzące działalność gospodarczą lub wspólników spółki prawa handlowego. 4. Zamawiający przed podpisaniem umowy jak i w trakcie jej realizacji ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymagania wskazanego w punkcie powyżej, w szczególności poprzez zlecenie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz zgodnie z zapisami Istotnych Postanowień Umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50511100-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną