Bieżące utrzymanie oznakowania i remonty elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Krakowa – drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne i wewnętrzne Część I: Rejon 1 Śródmieście, Dzielnice I, II, III Część II: Rejon 2 Podgórze, Dzielnice VIII, IX, X, XI, XII, XIII Część III: Rejon 3 Krowodrza, Dzielnice IV, V, VI, VII Część IV: Rejon 4 Nowa Huta, Dzielnice XIV, XV, XVI, XVII, XVIII

Zarząd Dróg Miasta Krakowa ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Dróg Miasta Krakowa
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-586 Kraków, Centralna
 • Telefon/fax: tel. +48(12)6167000 , fax. +48(12)6167417
 • Data zamieszczenia: 2018-11-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Miasta Krakowa
  Centralna 53
  31-586 Kraków, woj. małopolskie
  tel. +48(12)6167000, fax. +48(12)6167417
  REGON: 357116163
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdmk.krakow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Bieżące utrzymanie oznakowania i remonty elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Krakowa – drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne i wewnętrzne Część I: Rejon 1 Śródmieście, Dzielnice I, II, III Część II: Rejon 2 Podgórze, Dzielnice VIII, IX, X, XI, XII, XIII Część III: Rejon 3 Krowodrza, Dzielnice IV, V, VI, VII Część IV: Rejon 4 Nowa Huta, Dzielnice XIV, XV, XVI, XVII, XVIII
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na bieżącym utrzymaniu oznakowania i remontach elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Krakowa – drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne i wewnętrzne. Zamówienie podzielone zostało na cztery części: Część I: Rejon 1 Śródmieście, Dzielnice I, II, III Część II: Rejon 2 Podgórze, Dzielnice VIII, IX, X, XI, XII, XIII Część III: Rejon 3 Krowodrza, Dzielnice IV, V, VI, VII Część IV: Rejon 4 Nowa Huta, Dzielnice XIV, XV, XVI, XVII, XVIII UWAGA! Zamawiający dopuszcza udział Wykonawcy maksymalnie na 2 obszarach, przy wykazaniu się przez Wykonawcę doświadczeniem i przedstawieniem potencjału technicznego odpowiednio dwukrotnie zwiększonym. a) Zakres robót dla wszystkich części obejmuje m.in.: Roboty i prace mające na celu utrzymanie stanu technicznego oznakowania pionowego: - montaż nowych znaków, tablic, luster, słupków, znaków drogowych, tablic, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego; - wymiana i zamontowanie brakujących i uszkodzonych słupków, znaków drogowych, tablic, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego; - wszystkie prace i elementy potrzebne do prawidłowego wykonania wszystkich pozycji kosztorysowych, koszt ma być uwzględniony w poszczególnych pozycjach; - demontaż i montaż progów zwalniających, progów wyspowych, mini rond, barier żelbetonowych, stalowych, linowych, wszelkich rodzajów separatorów i zabezpieczeń łańcuchowych; - malowanie, prostowanie, obracanie, stabilizowanie np. poprzez betonowanie, kontrowanie, zakuwanie, mycie, odśnieżanie: znaków, tablic, luster, słupków, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego; - opracowanie i realizacja nowych projektów organizacji ruchu. b) Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą Istotnych Postanowień Umowy (IPU, zał. nr 2 do SIWZ), specyfikacji technicznych (zał. 6 do SIWZ dla części I, II, III, IV), przedmiarów robót (zał. 7 do SIWZ dla części I, II, III, IV). c) Wykonawca zapewni wykonywanie wszystkich robót w systemie wielozmianowym oraz w dni wolne od pracy, będzie dysponował służbami technicznymi wyposażonymi w specjalistyczny sprzęt, gotowymi do realizacji zadań umowy przez wszystkie dni tygodnia 24 godziny na dobę przez cały okres trwania umowy oraz będzie posiadał lub dysponował na terenie miasta Krakowa lub do 5 km od granicy administracyjnej miasta Krakowa zapleczem techniczno – warsztatowo – magazynowym zapewniającym właściwe przechowywanie materiałów i sprzętu niezbędnego do realizacji zamówienia d) Wykonawca będzie posiadał na terenie Krakowa lub do 5 km od granicy administracyjnej miasta Krakowa bazę dyspozytorską obsługiwaną 24 godziny na dobę przez Dyspozytora, która rozpocznie funkcjonowanie z dniem podpisania Umowy, z co najmniej 1 linią telefoniczną, oraz całodobową, bezprzewodową łącznością z każdym zespołem pracującym na terenie Miasta Krakowa. Zamawiający dokona komisyjnego przeglądu i odbioru przedmiotowej bazy dyspozytorskiej na dzień przed podpisaniem umowy. e) W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SIWZ nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat oraz systemów odniesienia produkty można zastąpić równoważnymi. Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna takie rozwiązania, które umożliwiają uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych. Za rozwiązania równoważne nie można uznać rozwiązania identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wskazuje dokładnie tą samą lub bardzo zbliżoną wartość użytkową. Poprzez wskazanie nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat czy systemów odniesienia Zamawiający miał na celu określenie minimalnych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów itp. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. f) Wymagany okres gwarancji na nowo montowane elementy barier betonowych, stalowych i separatorów ruchu określony § 9 ust. 1 lit. d) IPU: co najmniej 5 lat. Maksymalny, realny okres gwarancji wynosi 7 lat. (Oferty zawierające okres gwarancji mniejszy niż 5 lat zostaną odrzucone). g) Wykonawca zobowiązany jest udzielić następujących gwarancji: 1) Materiał: - dla znaków, tablic, tablic drogowskazowych wykonanych z folii odblaskowej na podkładzie z blachy ocynkowanej – 10 lat; - dla pozostałych elementów i urządzeń bezpieczeństwa – 2 lata; 2) montaż poszczególnych elementów oznakowania pionowego – 1 rok; 3) malowanie powierzchni elementów oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego - 2 lata; 4) na nowo montowane elementy barier betonowych, stalowych i separatorów ruchu – co najmniej 5 lat, maksymalnie 7 lat (zgodnie z pkt. f) powyżej) 5) Oznakowanie poziome: - dla oznakowania cienkowarstwowego – 12 miesięcy; - dla oznakowania grubowarstwowego – 36 miesięcy; - na usuwanie oznakowania poziomego – 12 miesięcy 2. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, powinna być zgodna z zał. 2 do SIWZ, tj. wzorem umowy. Niespełnienie warunków dotyczących podwykonawców zawartych we wzorze umowy spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu. 3. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia - za wyjątkiem osób pełniących tzw. samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane: a. pracowników niższego szczebla technicznego – organizowanie i realizacja robót budowlanych; b. pracowników fizycznych – bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych. Zamawiający dopuszcza możliwość osobistego realizowania zamówienia przez osoby prowadzące działalność gospodarczą lub wspólników spółki prawa handlowego. 4. Zamawiający przed podpisaniem umowy jak i w trakcie jej realizacji ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymagania wskazanego w punkcie powyżej, w szczególności poprzez zlecenie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz zgodnie z zapisami Istotnych Postanowień Umowy. 5. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: 6. Zamówienie składa się z czterech części. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Jeden Wykonawca może złożyć ofertę na maksymalnie 2 części zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45316213-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną