Aktualizacja projektów stałej organizacji ruchu dla dróg wojewódzkich na terenie Województwa Małopolskiego – z podziałem na części: Część 1 – droga wojewódzka nr 956, Część 2 – droga wojewódzka nr 971, Część 3 – droga wojewódzka nr 933

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 30-085 Kraków, ul. B. Głowackiego
 • Telefon/fax: tel. 12 44 65 700, 44 65 810 , fax. 12 44 65 702
 • Data zamieszczenia: 2020-01-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
  ul. B. Głowackiego 56
  30-085 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 44 65 700, 44 65 810, fax. 12 44 65 702
  REGON: 58889000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.krakow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Aktualizacja projektów stałej organizacji ruchu dla dróg wojewódzkich na terenie Województwa Małopolskiego – z podziałem na części: Część 1 – droga wojewódzka nr 956, Część 2 – droga wojewódzka nr 971, Część 3 – droga wojewódzka nr 933
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie projektów stałej organizacji ruchu dla odcinków dróg wojewódzkich – w ramach następujących trzech części: 1) Zamówienie Aktualizacja projektów stałej organizacji ruchu dla dróg wojewódzkich na terenie Województwa Małopolskiego – z podziałem na części: Część 1 – droga wojewódzka nr 956 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla odcinków drogi wojewódzkiej nr 956 (zgodnie z załączonym wykazem). Dla odcinków drogi określonych jako wyłączone z zakresu należy wykonać wyłącznie inwentaryzację istniejącej organizacji ruchu, wprowadzając zmiany wyłącznie wynikające ze zmian wprowadzonych na pozostałych odcinkach drogi. 2) Zamówienie Aktualizacja projektu stałej organizacji ruchu dla dróg wojewódzkich na terenie Województwa Małopolskiego – z podziałem na części: Część 2 – droga wojewódzka nr 971 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla odcinków drogi wojewódzkiej nr 971 (zgodnie z załączonym wykazem). Dla odcinków drogi określonych jako wyłączone z zakresu należy wykonać wyłącznie inwentaryzację istniejącej organizacji ruchu, wprowadzając zmiany wyłącznie wynikające ze zmian wprowadzonych na pozostałych odcinkach drogi. 3)Zamówienie Aktualizacja projektu stałej organizacji ruchu dla dróg wojewódzkich na terenie Województwa Małopolskiego – z podziałem na części: Część 3 – droga wojewódzka nr 933 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla odcinków drogi wojewódzkiej nr 933 (zgodnie z załączonym wykazem). Dla odcinków drogi określonych jako wyłączone z zakresu należy wykonać wyłącznie inwentaryzację istniejącej organizacji ruchu, wprowadzając zmiany wyłącznie wynikające ze zmian wprowadzonych na pozostałych odcinkach drogi. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiący zał. nr 1 SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79421200-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną