Świadczenie usług publikacji ogłoszeń w prasie lokalnej na potrzeby projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16, pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000”

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 31-542 Kraków, Mogilska
 • Telefon/fax: tel. 12 619 81 20, 619 81 21, , fax. 12 619 81 22
 • Data zamieszczenia: 2019-08-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
  Mogilska 25
  31-542 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 619 81 20, 619 81 21, , fax. 12 619 81 22
  REGON: 12080353600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://krakow.rdos.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług publikacji ogłoszeń w prasie lokalnej na potrzeby projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16, pn.: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest publikacja 2 obwieszczeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie w prasie regionalnej (zasięg woj. małopolskiego). a) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia planów zadań ochronnych dla 7 obszarów Natura 2000: Nawojowa PLH120035, Łabowa PLH120036, Niedzica PLH120045, Źródliska Wisłoki PLH120057, Dębnicko -Tyniecki obszar łąkowy PLH120065, Skawiński obszar łąkowy PLH120079, Tylmanowa PLH120095 - miesiąc publikacji: sierpień 2019 r.; b) Obwieszczenie o sporządzeniu projektów zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Polana Biały Potok PLH120026, Krzeszowice PLH120044, Rudniańskie Modraszki – Kajasówka PLH120077, Raba z Mszanką PLH120093, Kościół w Węglówce PLH120046, Ochotnica PLH120050 – miesiąc publikacji: wrzesień/październik 2019 r
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79970000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną