DOSTAWA MIĘSA,WĘDLIN I DROBIU

8 Baza Lotnictwa Transportowego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: 8 Baza Lotnictwa Transportowego
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 30-901 Kraków, Kraków
 • Telefon/fax: tel. 261 136 250 , fax. 261 136 280
 • Data zamieszczenia: 2018-12-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 8 Baza Lotnictwa Transportowego
  Kraków 50
  30-901 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 261 136 250, fax. 261 136 280
  REGON: 35013887100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.8bltr.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA MIĘSA,WĘDLIN I DROBIU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa mięsa, wędlin i drobiu, zwanych dalej „towarem”, do 8. Bazy Lotnictwa Transportowego w Krakowie – Balicach, w ramach czterech zadań: 1.1. Zadanie nr 1 - Mięso czerwone; 1.2. Zadanie nr 2 - Wędliny z mięsa czerwonego; 1.3. Zadanie nr 3 - Wędliny drobiowe; 1.4. Zadanie nr 4 – Mięso drobiowe. 2. Standardy jakościowe, szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia przedstawiają: a) zał. nr 3 do SIWZ – „Istotne postanowienia umowy”; b) zał. nr 4 do SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”; c) zał. nr 5 A – D do SIWZ – „Szczegółowa oferta cenowa zadanie nr 1-4”. 3. Wymagania dotyczące wytworzenia i dowozu przedmiotu zamówienia: 3.1. Wykonawca dostarczy towar zgodny z opisem określonym w zał. nr 4 do SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”. 3.2. Wykonawca dostarczy towar wytworzony zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1541) wraz z aktami wykonawczymi. 3.3. Wykonawca będzie posiadał przez cały okres realizacji umowy aktualną decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii o zatwierdzeniu zakładu do produkcji lub obrotu, określającą rodzaj i zakres działalności lub decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu do wprowadzenia do obrotu produktów pochodzenia zwierzęcego, nieobjętego urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej lub zaświadczenie wydane przez Państwową Inspekcję Sanitarną potwierdzające wpis do rejestru zatwierdzonych zakładów produkcyjnych lub wprowadzających do obrotu żywność podlegającą urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (wzór zawiera załącznik nr 6 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkcyjnych lub wprowadzających do obrotu żywność, podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej(Dz. U. z 2007r, Nr 106, poz.730), określające rodzaj i zakres działalności oraz aktualny dokument potwierdzający stosowanie wdrożonego systemu HACCP. 3.4. Wykonawca będzie dostarczał towar do 8. Bazy Lotnictwa Transportowego w Krakowie – Balicach z wykorzystaniem specjalistycznego transportu, z zachowaniem wymogów określonych w rozporządzeniu (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. UE z 2004r., L 139).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15111000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną